Ενεργά Προγράμματα

Ενεργά Προγράμματα

by filiosgab_j647c827
Η  VAPGROUP  υποστηριζόμενη από έναν ικανό αριθμό συμβούλων και ειδικών, μπορεί να υποστηρίξει όλα τα επίπεδα υλοποίησης επενδυτικών ευκαιριών και σχεδίων. Η εταιρία μας και το καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, αναλύει τις βασικές επενδυτικές ανάγκες, προετοιμάζει τα κατάλληλα βήματα και ακολουθεί τις ενδεδειγμένες διεργασίες για την υλοποίηση των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων.

Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της δημιουργικής διάστασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, την αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας ευκαιρίας, της προβολής των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας και των προϊόντων / υπηρεσιών τους στις διεθνείς αγορές.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 02 Απριλίου 2019

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 30 Σεπτεμβρίου 2019

Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

Η  Δράση έχει ως βασικό στόχο  την προαγωγή  επενδύσεων για την στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας  καθώς και την  δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 21 Μαΐου 2019

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 30 Σεπτεμβρίου 2019

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας. Το ποσοστό επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 27 Φεβρουαρίου 2019

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Το ποσοστό επιδότησης καθορίζεται στο 50%-65% του επενδυτικού σχεδίου.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 20 Φεβρουαρίου 2019

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν στους κλάδους μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, τουρισμού, υγείας και παροχής υπηρεσιών, με στόχο την παραγωγή προϊόντων – υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και τη βελτίωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 120.000.000€. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 27/06/18, ώρα 12 μ.μ.

Επιχειρούμε Έξω

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 50 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Top