Ενεργά Προγράμματα

Ενεργά Προγράμματα

by filiosgab_j647c827
Η  VAPGROUP  υποστηριζόμενη από έναν ικανό αριθμό συμβούλων και ειδικών, μπορεί να υποστηρίξει όλα τα επίπεδα υλοποίησης επενδυτικών ευκαιριών και σχεδίων. Η εταιρία μας και το καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, αναλύει τις βασικές επενδυτικές ανάγκες, προετοιμάζει τα κατάλληλα βήματα και ακολουθεί τις ενδεδειγμένες διεργασίες για την υλοποίηση των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων.

Ψηφιακό Βήμα

Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας και τεχνολογικών υποδομών των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το ποσοστό επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 11/06/2018, με καταληκτική ημερομηνία την 02/10/2018.

Ψηφιακό Άλμα

Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας και τεχνολογικών υποδομών των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το ποσοστό επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 11/06/2018, με καταληκτική ημερομηνία την 02/10/2018.

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν στους κλάδους μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, τουρισμού, υγείας και παροχής υπηρεσιών, με στόχο την παραγωγή προϊόντων – υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και τη βελτίωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 120.000.000€. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 27/06/18, ώρα 12 μ.μ.

Ενίσχυση σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον τομέα της Αγροδιατροφής στην Δυτική Ελλάδα

Η παραγωγή νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθώς και η μεταφορά και εφαρμογή τους στην αγροδιατροφική αλυσίδα, αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικών επιχειρήσεων για την παραγωγή, τυποποίηση και ανάδειξη των εξαιρετικών τοπικών προϊόντων αγροδιατροφής. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 10/07/18.

Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Το πρόγραμμα επιχορηγεί νέες (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια τους. Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 04/06/2018 με καταληκτική ημερομηνία στις 06/09/2018.

Επιχειρούμε Έξω

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 50 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Top