Επιδότηση ΕΣΠΑ για την Δημιουργία E-SHOP

by filiosgab_j647c827

Επιδότηση ΕΣΠΑ για την Δημιουργία E-SHOP

by

by

Προδημοσιεύτηκε νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, το οποίο θα δίνει επιδότηση για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου. Η δράση έχει ως στόχο την στήριξη της λειτουργίας των καταστημάτων κατά την διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19) με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού σε εσωτερικούς χώρους.

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός Επενδυτικών Προτάσεων

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται στα 80.000.000 ευρώ με μέγιστο ποσό ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση 5.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που τα αιτήματα των επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υπερβαίνουν την διαθέσιμη ΔΔ, το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την κάλυψη του συνόλου των αιτημάτων.

Δικαιούχοι της Δράσης

Στην δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που:

 • έχουν ως κύρια δραστηριότητα το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 με εξαίρεση τον τομέα της αλιείας & της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
 • διατηρούν φυσικό κατάστημα
 • η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε :

 • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
 • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 01/10/2019 έως 07/11/2020

‘Οροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχείρησεων είναι οι ακόλουθες :

 • Να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίoδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης
 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα να λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών (mobile responsive)
 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα να διασφαλίζει την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ)
 • Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχει λάβει στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από την παρούσα δράση, να μην υπερβαίνει τις 200.000€ μέσα σε μία τριετία 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης έχουν ως ακολούθως:

 • Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructureas a Service (IAAS)
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Barcodereaders, εκτυπωτές, κλπ.)
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicatedmobileversion και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

Σημαντικές πληροφορίες

 • Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Εξαιρούνται της επιδότησης:

 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)
 • οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας,
 • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.

 

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας καθώς και την κατασκευή του e-shop σας. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.  Τηλ. (+30) 2610 346500 Κιν. (+30) 6944 71 54 54 e-mail: vasp@vapgroup.gr 

 Προδημοσίευση

Top