ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

by filiosgab_j647c827

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

by

by

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000,00 € έως 400.000,00 €, και το ποσοστό επιδότησης θα είναι στο 45%. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/03/2018.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών

Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.

Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

  • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδίους πόροι ή/και δάνειο (έγκριση δανείου ή τραπεζική βεβαίωση για την πρόθεση δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου)
  • Να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο περιφέρεια
  • Να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης
  • Να υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1 Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 80%
2 Μηχανήματα-Εξοπλισμός-Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος 100%
3 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης Μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000€
4 Προβολή-Προώθηση-Συμμετοχή σε εκθέσεις Μέχρι 15.000€
5 Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και υπηρεσιών φοροτεχνικού και συμβούλου Μέχρι 40.000€
6 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού Μέχρι 10.000€
7 Μεταφορικά μέσα Μέχρι 25.000€
8 Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Μέχρι 4.000€

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης στη Δράση.

 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ επικοινωνήστε με τον κ. Βασίλη Πετρόπουλο, Τηλ. (+30) 2610 346500 Κιν. (+30) 6944 71 54 54
e-mail: vasp@vapgroup.gr

Top