Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

by Χωρίς σχόλια

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ν. 4399/2016

 

 

Σε ισχύ τέθηκε, έπειτα από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Ά117/22-6-2016), ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για την δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας. Οι στόχοι αυτοί θα επιτυγχάνονται με τις παρεχόμενες ενισχύσεις του νόμου αυτού, μέσω των ειδικών καθεστώτων που προβλέπονται στο Ειδικό Μέρος του και ειδικότερα με:

 την εξωστρέφεια και την καινοτομικότητα,

 τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,

 την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας με έμφαση στην απασχόληση εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού,

 προκειμένου να αναστραφεί το ρεύμα φυγής νέων επιστημόνων,

 την υψηλή προστιθέμενη αξία,

 τη βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,

 την έξυπνη εξειδίκευση,

 την ανάπτυξη δικτύων, συνεργειών, συνεταιριστικών πρωτοβουλιών και εν γένει τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας,

 την ενθάρρυνση συγχωνεύσεων,

 τομές και παρεμβάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα για την ενίσχυση της υγιούς και στοχευμένης επιχειρηματικότητας με ειδική έμφαση στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα,

 την επανεκβιομηχάνιση της χώρας,

 τη μείωση (βελτίωση) του οικολογικού αποτυπώματος.

read more

Top